เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ Center of Excellence in AI-Based Medical Diagnosis (AI-MD) จัดโครงการเสวนาเชิงวิชาการ Mahidol AI Talk #4

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ Center of Excellence in AI-Based Medical Diagnosis (AI-MD) จัดโครงการเสวนาเชิงวิชาการ Mahidol AI Talk #4 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้อง AI 2 สถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล (MU AI Center) คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings

การจัดเสวนาเชิงวิชาการ Mahidol AI Talk #4 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ดวงดาว วิชาดากุล อาจารย์จากภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. ศิพัตม์ ไตรอุโฆษ จาก ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และไอโอที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยาการถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ “AI for Medicine” ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจ อีกทั้ง ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ อาจารย์ ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ ร่วมเป็นพิธีกรดำเนินรายการช่วงเสวนา

โครงการเสวนาเชิงวิชาการ Mahidol AI Talk Series เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) และภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ Center of Excellence in AI-Based Medical Diagnosis (AI-MD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) โดยมีกำหนดการจัดเสวนาทุก ๆ 2 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 – กันยายน 2566 สำหรับกำหนดการเสวนาในครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2566 ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดการเสวนาได้ที่ http://www.ict.mahidol.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทรศัพท์ 02-441-0909