เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดตัวกองทุนมหิดลยั่งยืน “MU Endowment Kick-off Day ทุกความเป็นไปได้ในอนาคต เริ่มด้วยการสร้าง”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนจากฝ่ายงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดตัวกองทุนมหิดลยั่งยืน “MU Endowment Kick-off Day ทุกความเป็นไปได้ในอนาคต เริ่มด้วยการสร้าง” โดยรับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าวเปิดตัวกองทุนมหิดลยั่งยืน อย่างเป็นทางการ ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MACM Hall) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
กิจกรรม “MU Endowment Kick-off Day” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ “กองทุนมหิดลยั่งยืน” (Mahidol University Endowment Fund) ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกองทุนมหิดลยั่งยืน เป็นกองทุนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเจตนารมณ์แห่งการ “สร้าง” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างคน สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างปัญญาของแผ่นดิน ให้สามารถไปพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ สามารถยกระดับความเป็นอยู่และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อผู้คนในสังคม ประเทศ และโลกใบนี้ต่อไปได้ โดยกองทุนนี้จะนำไปใช้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา แหล่งเรียนรู้ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล