เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) คว้า 3 รางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ภายใต้หัวข้อ “Good Governance in Digital Era: ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” ในรูปแบบ Hybrid Conference ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex Meetings

ในโอกาสนี้ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT ยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Digital Transformation” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล   ดร. นพ. บดินทร์  ทรัพย์สมบูรณ์    คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ         (ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุข)         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองในประเด็นดังกล่าว และ ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นพิธีกรดำเนินการเสวนา

งานมหกรรมคุณภาพในปีนี้ มีบุคลากรคณะ ICT ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation จำนวน 12 ผลงาน โดยคณะ ICT ขอแสดงความยินดีกับ 3 ผลงานประเภท Oral Presentation ที่ได้รับรางวัลชมเชย ดังนี้

 1. ผลงานเรื่อง “ทบทวนการเยี่ยมสำรวจ (ระยะที่ 2)” โดย คุณธนพร สังข์ประเสริฐ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
 2. ผลงานเรื่อง “ห้อง (เรียน) ใหญ่แค่ไหน เช็คชื่อไวได้ ด้วย QR Code” โดย คุณปราชญ์ ชัยศิริ และคุณศิริพร โรจนโกศล งานสารสนเทศและระบบ
 3. ผลงานเรื่อง “การพัฒนาแบบจำลองห้อง Studio ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ใช้บริการ (ICT Studio VR Tour) โดย คุณนพดล โอวาทมหาศิลป์ งานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา และทีมงาน

นอกจากนี้ คณะ ICT ขอชื่นชม 9 ผลงาน ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอในประเภท Poster Presentation ได้แก่

 1. ผลงานเรื่อง “กระบวนการพัฒนาปรับปรุงการลดใช้และการทดแทนพลังงาน” โดย คุณยุทธนา จีนสมุทร และคุณวิรัช ดิเรกโภค  งานวิศวกรรมและกายภาพ
 2. ผลงานเรื่อง “วิจัยเด่นต้องเป็นข่าว” โดย คุณณัฐพล บุญสม งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย คุณณัฐณิชาช์ ปลาบู่ทอง งานสื่อสารองค์กร และคุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต งานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา
 3. ผลงานเรื่อง “การพัฒนาปรับปรุงให้เกิดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการที่ปลอดภัย ในช่วง COVID-19 ตื่นรู้ สู้โควิด โดย คุณสมศักดิ์ ธนาศรี และคุณวิรัช ดิเรกโภค งานวิศวกรรมและกายภาพ
 4. ผลงานเรื่อง “การรับฟังเสียงลูกค้า กรณีศึกษา กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Phase 2” โดย  คุณณัฐณิชาช์ ปลาบู่ทอง คุณศรุตา ชินธเนศ คุณธนพร เพ็งสอน และคุณปิยวรรณ ทองพันธุ์ งานสื่อสารองค์กร
 5. ผลงานเรื่อง “เพิ่มยอดผู้สมัคร รู้จัก Customer เจาะตลาด INTER Admissions” นำเสนอโดย คุณ    ณัฐณิชาช์ ปลาบู่ทอง  คุณศรุตา  ชินธเนศ คุณธนพร เพ็งสอน   และคุณปิยวรรณ   ทองพันธุ์  งานสื่อสารองค์กร
 6. ผลงานเรื่อง “สู้สุดใจนายฉุกเฉิน” โดย คุณธีรชัย อิงคนินันท์ และคุณพิษณุ พร้อมมงคล งานวิศวกรรมและกายภาพ
 7. ผลงานเรื่อง “BI Dashboard เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  สำหรับพันธกิจการศึกษา  โดย   คุณศิริพร   โรจนโกศล และคุณธนากรณ์ กันนิกา งานสารสนเทศและระบบ
 8. ผลงานเรื่อง “MUICT Media Integrate AR สู่ยุค The Next Normal” โดย คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต งานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา
 9. ผลงานเรื่อง “Notifying Action Plan on Line (Phase 1)” โดย คุณธนากรณ์ กันนิกา งานสารสนเทศและระบบ คุณกิตติยา  พลอยวัฒนาวงศ์  (ผู้ชำนาญการพิเศษ)  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ  และนางสาว ดวงหทัย แพงจิกรี (ผู้ชำนาญการพิเศษ) งานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา

งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 เป็นกิจกรรมที่กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานไปพร้อมๆกับการพัฒนาบุคลากร และเพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีเวทีในการนำเสนอผลงาน ซึ่งนำไปสู่ความคิดริเริ่มพัฒนาด้านต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ได้รับรางวัลและผู้นำเสนอผลงาน ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป