เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) นำนักศึกษาหลักสูตร DST เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

วันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด 201 โจทย์และประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 2 (ITDS201 Industry Problems and Experiences 2) พร้อมด้วยบุคลากรคณะ ICT นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัชวาล สังคีตตระการ วิศวกรอาวุโส ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Conversational AI และคุณรัสรินทร์ เมธาเฉลิมพัฒน์ วิศวกร ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (IIARG) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Internet of Things และการประยุกต์ใช้

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นักศึกษา ตลอดจนการพัฒนาทักษะอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในการทำงานโดยผ่านการเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานจริง