เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Blockchain and Smart Contract Security”

วันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด 101 โจทย์และประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 1 (ITDS201 Industry Problems and Experiences 1) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Blockchain Audit” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีรวัฒน์ ภาวนาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Inspex ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 13 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบความปลอดภัยบน Blockchain และความปลอดภัยบนสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่1 ณ ห้อง IT 204 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา