เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์ทำงานในสายเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าโดยไม่ต้องใช้การโค้ดดิ้งเป็นหลัก”

วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด 201 โจทย์และประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 2 (ITDS201 Industry Problems and Experiences 2) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์ทำงานในสายเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าโดยไม่ต้องใช้การโค้ดดิ้งเป็นหลัก” โดยได้รับเกียรติจาก คุณศรารินทร์ มาลัยทอง Senior Project Manager, Support Chairman Office บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 3 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 2 ณ ห้อง IT332 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา