เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมสถิติ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูลด้วยภาพ”

วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมสถิติ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูลด้วยภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณบังอร กรวิรัตน์ รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ Intro to SPSS for Basic Statistics, Transform, Exploratory Data Analysis และ Analysis and Statistics ณ ห้อง MAI2 ชั้น 1 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมสถิติ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูลด้วยภาพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เข้าอบรมให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม SPSS ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดการข้อมูลทางสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรม  SPSS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นโปรแกรมที่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายประเภท เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดการข้อมูลต่างๆ อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติต่าง ๆ และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปของตารางหรือแผนภูมิหลากหลายชนิด เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว