เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Sustainability Expo 2023

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะ​แพทยศาสตร์​โรงพยาบาล​รามาธิบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง คณะ​แพทยศาสตร์​โรงพยาบาล​รามาธิบดี ​และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษเเละองค์กรสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) มหกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ SX Grand Plenary Hall ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งาน Sustainability Expo 2023  ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566 โดยเน้นย้ำแนวคิดในการจัดงาน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ซึ่งเป็นการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)  ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการจัดงาน โดยภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการ การเสวนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมด้วยกิจกรรมให้ความรู้สำหรับเยาวชน

ขอขอบคุณภาพประกอบข่าว: Mahidol University