เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ (EP) ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

วันที่ 10 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT มหิดล) นำโดยดร.อิทธิพล รัศมีโรจน์ และ Mr. Stephen Smith อาจารย์ประจำคณะ ICT เข้าบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ (EP) โดยเป็นการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ดร.อิทธิพล รัศมีโรจน์ และ Mr. Stephen Smith เริ่มต้นการบรรยายโดยกล่าวถึงความสำคัญของ IT การเรียนการสอนหลักสูตรของคณะฯ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) รายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร…

ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันที่ 10 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT มหิดล) นำโดย Mr. Stephen Smith อาจารย์ประจำคณะ เข้าบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยเป็นการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet การบรรยายเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความสำคัญของ IT หลักสูตรของคณะฯ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) รายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา โอกาสในการไปฝึกงานต่างประเทศ การแข่งขันต่างๆ ทางด้าน IT ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทุนการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับสายอาชีพทางด้าน IT…

ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (EP) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันที่ 7 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT มหิดล) นำโดย ผศ.ดร.รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ และ Mr. Stephen Smith อาจารย์ประจำคณะ ICT เข้าบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (EP) โดยเป็นการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ผศ.ดร.รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ เริ่มต้นการบรรยายโดยกล่าวถึงที่มาที่ไปของการก่อตั้งคณะ ICT ความสำคัญของ IT หลักสูตรของคณะฯ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) รายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร…

ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ (EP) ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams และ Zoom

วันที่ 3 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT มหิดล) นำโดย ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา และ Mr. Stephen Smith อาจารย์ประจำคณะ ICT เข้าบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ (EP) โดยเป็นการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams และ Zoom ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา และ Mr. Stephen Smith เริ่มต้นการบรรยายโดยกล่าวถึงความสำคัญของ IT การเรียนการสอนหลักสูตรของคณะฯ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ)…

ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT มหิดล) นำโดย ดร.วรลักษณ์ วงษ์เอก อาจารย์ประจำคณะ ICT เข้าบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยเป็นการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams การบรรยายเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความสำคัญทางด้าน IT การแนะนำคณะ ICT หลักสูตรของคณะฯ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) รายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา โอกาสในการไปฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ การแข่งขันต่างๆ ทางด้าน IT ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทุนการศึกษา…

ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ครั้งที่ 3

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT มหิดล) นำโดย ผศ.ดร.รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ และ Mr. Stephen Smith อาจารย์ประจำคณะ ICT เข้าบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนสตรีวิทยา ที่สนใจศึกษาต่อทางด้าน IT โดยเป็นการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ผศ.ดร.รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ และ Mr. Stephen Smith เริ่มต้นการบรรยายโดยกล่าวถึงที่มาที่ไปของการก่อตั้งคณะ ICT ความสำคัญของ IT หลักสูตรของคณะฯ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต…

ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT มหิดล) นำโดย ดร.พิสิฐ ไพรวัฒนา และ Mr. Stephen Edward Smith อาจารย์ประจำคณะ ICT เข้าบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีวิทยา โดยเป็นการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เริ่มต้นการบรรยายโดยกล่าวถึงความสำคัญของ IT หลักสูตรของคณะฯ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) รายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา โอกาสในการไปฝึกงานต่างประเทศ…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อในรายการ Roadshow Live at ICT Mahidol # EP.4

วันที่ 26 มกราคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ “Roadshow Live @ ICT Mahidol # EP.4” โดยมี อาจารย์ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน และนายวิชช์ สุเฉลิมกุล นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1 ไลฟ์สดให้ข้อมูลการรับสมัครรอบ ICT รับตรง-จัดสอบ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meeting เกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการสมัครสอบ เทคนิคการเตรียมตัวสอบข้อเขียนและการสอบชิงทุนรอบ ICT รับตรง-จัดสอบ ประกอบด้วยวิชา คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์ และเคมี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์แนะแนวและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน…

ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อในงาน “Thai College Fair” ณ โรงเรียนนานาชาติ International Community School

วันที่ 31 มีนาคม 2564  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT มหิดล) นำโดย Mr. Stephen Smith และเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ในนิทรรศการ “Thai College Fair” ณ โรงเรียนนานาชาติ International Community School ภายในงาน มีสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ เข้าร่วมจัดนิทรรศการกว่า 10  สถาบัน บรรยากาศโดยรวม มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Grade 10 – 12 และผู้ปกครอง เข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะฯ สาขาวิชา 8 tracks ค่าเทอม และรายละเอียดการยื่นสมัครเข้าศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง ดาวน์โหลดข่าว