เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ Concordian International School

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย Mr. Stephen Edward Smith, Student and Alumni Engagement Officer เข้าบรรยาย แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะ ICT จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ให้แก่นักเรียนระดับ Grade 9-11 ณ Concordian International School

การบรรยายเริ่มต้นด้วยการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ทั้ง 2 หลักสูตร ได้แก่ รายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา บรรยากาศการเรียน
การสอน โอกาสในการไปฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ การแข่งขันต่าง ๆ ทางด้าน IT ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สายอาชีพทางด้าน IT เงินเดือนเฉลี่ยหลังจบการศึกษา และข้อมูลรายละเอียดรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2566 ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจฟังบรรยายเป็นอย่างดี