เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

วันที่ 1, 3 และ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ ดร. ฐิติวัชร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร เข้าบรรยายแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะ ICT จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

การบรรยายเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความสำคัญของ IT และ IT Trends ในปัจจุบัน จากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ทั้ง 2 หลักสูตร ได้แก่ รายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา บรรยากาศการเรียนการสอน โอกาสในการไปฝึกงานต่างประเทศ การแข่งขันต่าง ๆ ทางด้าน IT ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สายอาชีพทางด้าน IT เงินเดือนเฉลี่ยหลังจบการศึกษา ข้อมูลรายละเอียดรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2566 ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจฟังบรรยายเป็นอย่างดี