เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “ICT Masters 2021: การพัฒนาคุณภาพงานและต่อยอดสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT มหิดล) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “ICT MASTERS 2021: การพัฒนาคุณภาพงานและต่อยอดสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นเป็นบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานและการต่อยอดสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทำผลงานทางวิชาการ โดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งาน “ICT MASTERS 2021: การพัฒนาคุณภาพงานและต่อยอดสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” เป็นกิจกรรมที่คณะฯ จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เรียนรู้และพัฒนางานประจำของตนเอง และนำผลงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในงาน “ICT MASTERS 2021” โดยในปีนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ผศ.ดร.รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจำคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์และตัดสินผลงานประเภท Oral Presentation โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนทั้ง 15 ฝ่ายงาน ส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น 20 ผลงาน

          โดยผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

  • รางวัล Master Winner อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ความผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” โดย สำนักงานบริหารการศึกษา
  • รางวัล Master Winner อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เทคนิคการนำเสนอข้อมูลประเภท Timeline ให้อ่านง่าย ด้วยสื่อ Infographic” โดยนางสาวกิตติยา พลอยวัฒนาวงศ์ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ และนางสาวดวงหทัย แพงจิกรี งานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา
  • รางวัล Master Winner อันดับ 3 พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การวิเคราะห์และทบทวนช่องทางการสื่อสารและการรับฟังเสียงลูกค้า กรณีศึกษา กลุ่มลูกค้าในอนาคต (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)” โดย งานสื่อสารองค์กร
  • รางวัล Master Winner ประเภทรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่
    • ผลงานเรื่อง “MUICT Media สู่ยุค The Next Normal” โดย นางสาวศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิตงานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา
    • ผลงานเรื่อง “การพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์องค์กร” โดย งานสื่อสารองค์กร
    • ผลงานเรื่อง “โครงการจัดการต้นทุน (ระยะที่ 2)” โดย นางทิพย์รัตน์ ละอองลักขณา งานงบประมาณและการคลัง

นอกจากนี้ ทั้ง 20 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมงาน “ICT MASTER 2021: การพัฒนาคุณภาพงานและต่อยอดสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” ในครั้งนี้ ยังได้รับรางวัล Star Presenter พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อยอดพัฒนางานประจำของตนเองอีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว