เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ Center of Excellence in AI-Based Medical Diagnosis (AI-MD) จัดโครงการเสวนาเชิงวิชาการ Mahidol AI Talk#1

วันที่ 28 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ Center of Excellence in AI-Based Medical Diagnosis (AI-MD) จัดโครงการเสวนาเชิงวิชาการ Mahidol AI Talk#1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ กล่าวต้อนรับ และดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี และกล่าวเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูมิ สุขธิติพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะทำงานกลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Integrative Computational BioScience Center หรือ ICBS) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ AI for Genomics & Precision Medicine และดร. ดำรง ไม้เรียง นักวิจัยสังกัดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology หรือ BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคไข้เลือดออกและเชื้อโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษในหัวข้อ AI-Assisted Diagnosis for Prostate Biopsy ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของการเสวนา ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ คณะ ICT ดร. พิรุณ เจนเจริญพันธ์ และ ดร. ขวัญฤทัย ไม้เรียง ผู้เชี่ยวชาญจากหลักสูตรชีวสารสนเทศทางการแพทย์ หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้อง AI 2 ชั้น 1 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Webex Meetings

โครงการเสวนาเชิงวิชาการ Mahidol AI Talk Series เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล กับภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ Center of Excellence in AI-Based Medical Diagnosis (AI-MD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) มีกำหนดการจัดเสวนาทุกๆ 2 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 – กันยายน 2566 สำหรับกำหนดการเสวนาในครั้งต่อไป ผู้สนใจติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจรัสศรี ปักกัดตัง งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทรศัพท์ 02-441-0909 ต่อ 145 E-mail: jarrussri.pak@mahidol.ac.th