เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับบริษัทแอมเพิล ริช อินเวสเตอร์ จำกัด

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ คุณกัญทชวาลัน ภูริเศรษฐกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแอมเพิล ริช อินเวสเตอร์ จำกัด โดยมี ผศ.ดร. ธนพล นรเสฏฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและระบบ อาจารย์ สนิท แสงเหลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT และ นายจิรพัฒน์ วรเวชวิทยา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมงานจาก บริษัท อีแด็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เอ็นเนอร์จี้ ทรูโทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัทแอมเพิล ริช อินเวสเตอร์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง IT 404 ชั้น 4 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับบริษัทแอมเพิล ริช อินเวสเตอร์ จำกัด ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขยายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี Energy Blockchain Grid Data Link IoT (Internet of Things) ด้านพลังงาน และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งการพัฒนาโจทย์วิจัย โครงการวิจัยและพัฒนา หรือโครงการอื่นแนวสร้างสรรค์และมีประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทแอมเพิล ริช อินเวสเตอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกัน อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันทางวิชาการ งานประชุมวิชาการ เป็นต้น