เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอำนวยศิลป์

วันที่ 22 กันยายน 2566 ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้าบรรยายแนะแนวให้ข้อมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) อาทิ รายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา บรรยากาศการเรียนการสอน โอกาสในการไปฝึกงานต่างประเทศ การแข่งขันต่างๆ ทางด้าน IT ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สายอาชีพทางด้าน IT เงินเดือนเฉลี่ยหลังจบการศึกษา และข้อมูลรายละเอียดรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ โรงเรียนอำนวยศิลป์ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจฟังบรรยายเป็นอย่างดี