เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทดสอบเจาะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Penetration Testing)” รุ่นที่ 4

วันที่ 23 – 24 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดอบรมหลักสูตร “การทดสอบเจาะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Penetration Testing)” รุ่นที่ 4 ให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 130 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ คุณสุชนา สินธวถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม โดยมี รศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ  ดร.อิทธิพล รัศมีโรจน์  ดร. ดลวรา คุณะดิลก  และ ดร.ทรงพล ตีระกนก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex Meetings
 
การอบรมหลักสูตร “การทดสอบเจาะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Penetration Testing)” รุ่นที่ 4 เป็นการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ช่องโหว่และการโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ การทดสอบเจาะเว็บแอปพลิเคชัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการทดสอบเจาะระบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ป้องกันตนเอง และองค์กรที่ตนเองสังกัดต่อไป