เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรม “โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)” หัวข้อ “การใช้ Adobe Illustrator, Adobe Photoshop และวิธีสร้าง Portfolio ให้โดนใจ”

วันที่ 7 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จัดอบรม“โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 31 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล นักวิชาการศึกษา งานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ “การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบสื่อ การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator การฝึกสร้าง 2D Character แนว Flat Graphic Design และวิธีการสร้าง Portfolio ให้โดนใจ ไม่เหมือนใคร” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT104 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

“โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้น สามารถนำทักษะ ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ไปต่อยอดองค์ความรู้การเรียนในอนาคตได้ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนากระบวนการคิดให้เป็นระบบยิ่งขึ้นซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง โดยกิจกรรมในครั้งถัดไป จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2566 ในหัวข้อ Fundamental User experience design (UX) โดย อาจารย์กานต์รวี กิจขจรกุลภัทร อาจารย์ประจำคณะ ICT