เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Business Process Workshop”

วันที่ 7 เมษายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ และดร.ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด 201 โจทย์และประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 2 (ITDS201 Industry Problems and Experiences 2) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Business Process Workshop” โดยได้รับเกียรติจาก คุณปัญญา พรขจรกิจกุล Managing Director และคุณสุภรณี สมบัติทวี Business Unit Manager บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 2 ณ ห้อง IT305 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา