เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “NETPIE”

วันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม และดร.ดลวรา คุณะดิลก อาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด 282 ปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง 1  (ITDS282 Internet of Things Lab) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “NETPIE” โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยวัฒน์ จอมสถาน National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), Center for Cyber-Physical Systems (CPS) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริการสำหรับ IoT (Internet of Things) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 2 ณ ห้อง IT 212 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา