เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และ มุ่งไปสู่การพัฒนาดิจิทัลไอดีในรูปแบบใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Mahidol) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์และผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อสร้างการรับรู้เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนา Digital ID ในรูปแบบใหม่ Self-Sovereign Identity (SSI) และเอกสารรับรอง (Verifiable Credentials (VC)) ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) (ETDA) ณ ห้อง Walk the Talk ชั้น 15 อาคาร The 9th Towers, Grand Rama 9 (อาคารบี)

การประชุมในครั้งนี้ มุ่งเน้นหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญเบื้องต้นของ Digital ID ในรูปแบบ Self-Sovereign Identity และ เอกสารรับรอง (Verifiable Credentials (VC)) ที่มีผลต่อภาคส่วนต่างๆ และการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการนี้ในอนาคต รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเอกสารรับรอง (Verifiable Credentials) ร่วมกับใบรับรองแพทย์ (Medical certificate) และหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยโครงการนี้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ศึกษากลไกการพัฒนา และดูแลระบบนิเวศที่สนับสนุนการใช้งาน Digital ID ภายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกับ บริษัท ฟรอนทิส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการนี้

ขอขอบคุณภาพประกอบข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล