เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

อาจารย์และนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานในงานประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปี 2567

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานในการประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. 1 และบริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร วช. 4 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอ ดังนี้

  • ผลงานจากกลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ “แอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบที่ควบคุมด้วยการเคลื่อนไหวผ่านระบบกล้อง เพื่อพัฒนาทักษะการประสานระหว่างการเคลื่อนไหวของมือและการมองเห็นในกิจกรรมบำบัด” โดย รศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) คณะ ICT นายดลวรรธน์ ศาศวัตเตชะ นายพันธกร สถาปนาสกุล และ นายอัครพงศ์ สิริเลิศสุนทร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ)
  • ผลงานเรื่อง “คาเมล่อน: การติดตามและประมาณการอาชญกรรมและอุบัติเหตุจากบทความข่าวออนไลน์” โดย ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและระบบ รศ.ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดร. ธนพล นรเสฏฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา นายกันตพงศ์ มาตังครัตน์ นายชาญชีพ มหาเจริญสุข นายพัทธดนย์ สิงหจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ)