เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Energy Coding Odyssey: Exploring Software Development with ExxonMobil”

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร.ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และกลุ่มวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ธุรกิจ (Software Engineering and Business Analytics Research Clusters (SEBA)) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Energy Coding Odyssey: Exploring Software Development with ExxonMobil” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิดาภา ไกรสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร กล่าวต้อนรับวิทยากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง IT331 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
 
การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณทรงเกียรติ วงค์ษา Recruiting Consultant คุณปุณณภพ เบญจเลิศ CICD Engineer คุณอภิญญา พิทักษ์คูสุวรรณ CICD Engineer คุณพิชามญชุ์ จันทเพ็ชร์ Development Consultant ศิษย์เก่า ICT รุ่น 12 คุณธัญสุดา ไกรสังข์ Software Developer ศิษย์เก่า ICT รุ่น 12 และคุณวรัตถ์ พัฒอินทร์ IT Platform Engineer ศิษย์เก่า ICT รุ่น 16 เป็นวิทยากรแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัท และบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Software Development Life Cycle รวมถึงโอกาสและสิ่งที่จะได้รับจากการฝึกงานกับบริษัท Exxon Mobil โดยมีนักศึกษาชั้นปี 1 – 4 ของทั้ง 2 หลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน