เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้าง Flat Graphic เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนเรียนการสอน สำหรับครู ด้วยโปรแกรม PowerPoint” ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้าง Flat Graphic เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนเรียนการสอน สำหรับครู  ด้วยโปรแกรม PowerPoint” ให้กับคณาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม โดยมี ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นวิทยากร และ คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบ Flat Graphic อาทิเช่น การใช้เครื่องมือ Shape, การใช้คำสั่ง Merge, การรวม / แยกรูปทรง, การเติมสีสันและการทำ workshop ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยในลำดับแรกได้รับเกียรติจาก เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม จากนั้นเป็นการแนะนำวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร และในลำดับถัดมา ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ผู้แทนคณบดี ICT กล่าวต้อนรับคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 67 คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ดาวน์โหลดข่าว