เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “ICT Masters 2022: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT มหิดล) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “ICT Masters 2022: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

งาน “ICT Masters 2022: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา” ในปีนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะฯ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุเนตนันท์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และดร. ธนพล นรเสฏฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและหลักสูตร คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์ และตัดสินผลงานประเภท Oral Presentation อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของคณะฯ จำนวน 15 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจผลงานประเภท Poster Presentation อีกด้วย โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนทั้ง 15 ฝ่ายงาน ส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น 20 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

 • รางวัล Master Winner อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “สู้สุดใจนายฉุกเฉิน” โดย งานวิศวกรรมและกายภาพ
 • รางวัล Master Winner อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ทบทวนการเยี่ยมสำรวจ (ระยะที่ 2)” โดย งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
 • รางวัล Master Winner อันดับ 3 พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “กระบวนการพัฒนาปรับปรุงการลดใช้และการทดแทนพลังงาน” โดย งานวิศวกรรมและกายภาพ
 • รางวัล Master Winner ประเภทรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่
  • ผลงานเรื่อง “MUICT Media Integrate AR สู่ยุค The Next Normal” โดย งานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา
  • ผลงานเรื่อง “การศึกษาข้อมูลด้านความผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างปี 2564-2565” โดย สำนักบริหารการศึกษา
  • ผลงานเรื่อง “การรับฟังเสียงลูกค้า กรณีศึกษา กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Phase 2” โดย งานสื่อสารองค์กร
  • ผลงานเรื่อง “เพิ่มยอดผู้สมัคร รู้จัก Customer เจาะตลาด INTER Admissions” โดย งานสื่อสารองค์กร
  • ผลงานเรื่อง “สื่อสารไปตอบกลับทันเวลา” โดย งานบริหารและอำนวยการ

นอกจากนี้ ทั้ง 20 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมงาน “ICT Masters 2022: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา” ยังได้รับรางวัล ICT Star Presenter พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อยอดพัฒนาผลงาน อีกด้วย

งาน “ICT Masters” เป็นกิจกรรมที่คณะฯ จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัย และนำผลงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อปรับปรุงพัฒนา และสร้างสรรค์ผลงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป