เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “Introduction of Internship at JAIST, Japan”

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล  นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.  วัสกา  วิสุทธิวิเศษ  และอาจารย์ ดร. ชัยยงค์  รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม “Introduction of Internship at JAIST, Japan” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1-3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ธีรเดช ราชรักษ์ Senior Lecturer ผู้ก่อตั้ง Reasoning & Learning (ReaLearn) Laboratory, School of Information Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้บรรยายแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน การสมัครเข้าศึกษา ทุนการศึกษา และโอกาสในการฝึกงาน ที่ Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ณ ห้อง IT331 ชั้น 3 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง โดยผู้เรียนสามารถเลือกสาขาการทำวิจัยได้หลากหลาย อาทิ Creative Society Design, Transformative Knowledge Management, Co-creative Intelligence, Computing Science ฯลฯ