เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ประกาศ! รอบ 2 Quota (TCAS 2) ปีการศึกษา 2567

รับสมัคร: 20 มีนาคม 2567 (9.30 น.) – 8 เมษายน 2567 (12.00 น.) ชำระเงินค่าสมัครไม่เกินเวลา 16.00 น.

สมัครได้ที่https://tcas.mahidol.ac.th/

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า ทุกแผนการศึกษา หรือ กศน. หรือ
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 2. ตรงตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • เป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน MoU ได้แก่
   1. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
   2. โรงเรียนอัสสัมชัญ
   3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
   4. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
   5. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
   7. โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ
   8. โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์
   9. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
   10. โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
   11. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
   12. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
   13. โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
   หรือ
  • เป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่าย สอวน. / ค่ายโอลิมปิกวิชาการ หรือ
  • ได้รับรางวัลการแข่งขันด้าน IT ในระดับจังหวัดขึ้นไป
 3. มีคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TGAT, TPAT3
   • TGAT คะแนนแต่ละ Part ≥ 25 คะแนน
   • TPAT3 ≥ 30 คะแนน

หรือ

  • A-Level
   • คณิตศาสตร์ 1 ≥ 20 คะแนน
   • ภาษาอังกฤษ ≥ 25 คะแนน
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.00

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. เรียงความภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (.pdf) ในหัวข้อ “เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต”
 2. เอกสารแสดงการเป็นนักเรียนในโรงเรียนกลุ่ม MoU หรือใบประกาศนียบัตรผ่านเข้าค่าย สอวน. / ค่ายโอลิมปิกวิชาการ หรือ ใบประกาศนียบัตรผลการแข่งขันด้าน IT
 3. คะแนนสอบ TGAT, TPAT3 หรือ A-Level คณิตศาสตร์ 1, ภาษาอังกฤษ
 4. ใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 (.pdf)
 5. รูปถ่าย(.jpg)
 6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง(.pdf)
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง(.pdf)

** หมายเหตุ ผู้สมัคร Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **