เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “GISTDA Open Data / Open Platform” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร DST

วันที่ 30 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ และ ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “GISTDA Open Data / Open Platform” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสุทธิ นาคหมื่นไวย นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ (GISTDA PORTAL) ระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (GMOS) ระบบการให้บริการข้อมูลของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ (Sensors) ระบบสืบค้นคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางแบบออนไลน์ (RADAR) ระบบสืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม (Catalog & Archive) และระบบสืบบริการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่แบบหลายช่วงเวลา (DataCube) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams