เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ประกาศ! รอบ 6 Direct Admission (TCAS 4) ปีการศึกษา 2567

รับสมัคร:  1 มิถุนายน 2567 (09.00 น.) – 7 มิถุนายน 2567 (12.00 น.) 

สมัครได้ที่ https://tcas.mahidol.ac.th/

คุณสมบัติทางการศึกษา

แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์-คอม, คณิต-คอม

วุฒิการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ ในระดับต่างๆ ดังนี้ 
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ
  • มีคะแนน GED 145 คะแนน ในแต่ละรายวิชา
 1. มีคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TGAT, TPAT3
   • TGAT คะแนนแต่ละ Part ≥ 30 คะแนน
   • TPAT3 ≥ 30 คะแนน

หรือ

  • A-Level
   • คณิตศาสตร์ 1 ≥ 20 คะแนน
   • ภาษาอังกฤษ ≥ 30 คะแนน
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.00

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 • คะแนน TGAT, TPAT3 (ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์)  หรือ A-Level (คณิตศาสตร์ 1, ภาษาอังกฤษ)

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 (.pdf)
 2. ผลคะแนนคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (.pdf)
 3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (.pdf)
 4. รูปถ่ายเป็นไฟล์นามสกุล.jpg หรือ .jpeg โดยมีความกว้าง 230 pixel ความสูง 312 pixel ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 150 KB
 5. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (สำหรับนักเรียนต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)

** หมายเหตุ ผู้สมัคร Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ ** https://tcas.mahidol.ac.th/