เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ประกาศ! รอบ 3 ICT – รับตรง จัดสอบ ปีการศึกษา 2567

รับสมัคร: 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 

สมัครได้ที่https://academic.ict.mahidol.ac.th/admission/apply/

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาทุกแผนการศึกษา ในระดับต่างๆ ดังนี้
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าทุกแผนการศึกษาหรือ
  • Grade 12 / Year 13 หรือ 
  • มีผลสอบ GED ไม่ต่ำกว่า 145 คะแนนในแต่ละรายวิชา
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

การสอบ

 1. สอบข้อเขียนของคณะ 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์
 2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (.pdf)
 2. รูปถ่ายเป็นไฟล์นามสกุล.jpg หรือ .jpeg โดยมีความกว้าง 230 pixel ความสูง 312 pixel ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 150 KB
 3. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (สำหรับนักเรียนต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)

** หมายเหตุ ผู้สมัคร Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **