เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “2022 Overview Internship in Thailand and Abroad Information Session” ให้กับนักศึกษาหลักสูตร ICT นานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย และคณาจารย์ประจำคณะ ร่วมจัดกิจกรรม “2022 Overview Internship in Thailand and Abroad Information Session” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ ICT) คณะ ICT จำนวน 60 คน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex Meetings

โดยในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน กล่าวถึงภาพรวมของการจัดงาน และกล่าวถึงขั้นตอนของการฝึกงานในประเทศและต่างประเทศ และในช่วงถัดมาเป็นกิจกรรมการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงาน และแชร์ประสบการณ์การฝึกงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1   การฝึกงาน ณ University of Bremen ประเทศเยอรมนี

  • การให้รายละเอียด ข้อมูล เกณฑ์การฝึกงาน และภาพรวมของการฝึกงาน โดย Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย
  • การกล่าวต้อนรับนักศึกษาและให้รายละเอียดการฝึกงานเพิ่มเติม โดย Dr. Thomas Barkowsky Postdoctoral researcher in the Cognitive Systems group and a principal investigator in the Spatial Cognition Research Center
  • การแชร์ประสบการณ์การฝึกงาน โดย Dr. Myat Su Yin นักวิจัยคณะ ICT ม.มหิดล

ช่วงที่ 2  การฝึกงาน ณ Nara Institute of Science and Technology (NAIST) ประเทศญี่ปุ่น

  • การให้รายละเอียด ข้อมูล เกณฑ์การฝึกงาน และภาพรวมของการฝึกงาน โดย ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำคณะ
  • การใช้ชีวิตและแชร์ประสบการณ์การฝึกงาน โดย ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล อาจารย์ประจำคณะ