เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ประกาศ! รอบ 4 Quota (TCAS 2) ปีการศึกษา 2567

รับสมัคร: 20 มีนาคม 2567 (9.30 น.) – 8 เมษายน 2567 (12.00 น.) ชำระเงินค่าสมัครไม่เกินเวลา 16.00 น.

สมัครได้ที่https://tcas.mahidol.ac.th/

คุณสมบัติทางการศึกษา

แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์-คอม, คณิต-คอม 

วุฒิการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ ในระดับต่างๆ ดังนี้
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ
  • มีคะแนน GED 145 คะแนน ในแต่ละรายวิชา
 2. ตรงตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • เป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน MoU ได้แก่
   1. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
   2. โรงเรียนอัสสัมชัญ
   3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
   4. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
   5. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
   7. โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ
   8. โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์
   9. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
   10. โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
   11. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
   12. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
   13. โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
   หรือ
  • เป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่าย สอวน. / ค่ายโอลิมปิกวิชาการ หรือ
  • ได้รับรางวัลการแข่งขันด้าน IT ในระดับจังหวัดขึ้นไป
 3. มีคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TGAT, TPAT3
   • TGAT คะแนนแต่ละ Part ≥ 30 คะแนน
   • TPAT3 ≥ 30 คะแนน

หรือ

  • A-Level
   • คณิตศาสตร์ 1 ≥ 20 คะแนน
   • ภาษาอังกฤษ ≥ 30 คะแนน
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.00
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 3.00

หมายเหตุสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. เรียงความภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (.pdf) ในหัวข้อ “เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต”
 2. เอกสารแสดงการเป็นนักเรียนในโรงเรียนกลุ่ม MoU หรือใบประกาศนียบัตรผ่านเข้าค่าย สอวน. / ค่ายโอลิมปิกวิชาการ หรือ ใบประกาศนียบัตรผลการแข่งขันด้าน IT
 3. คะแนนสอบ TGAT, TPAT3 หรือ A-Level คณิตศาสตร์ 1, ภาษาอังกฤษ
 4. ใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 (.pdf)
 5. รูปถ่าย (.jpg)
 6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)

** หมายเหตุ ผู้สมัคร Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **