เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation จากผลงานเรื่อง “MUICT Media สู่ยุค The Next Normal” ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับคุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation จากผลงานเรื่อง “MUICT Media สู่ยุค The Next Normal” จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นจำนวน 356 ผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ภายใต้หัวข้อ “Mahidol Culture : M-A-H-I-D-O-L” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่านโปรแกรม Webex Meetings

การจัดงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีเวทีในการคิดริเริ่มพัฒนาการทำงานในด้านต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งยังเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ได้รับรางวัลและผู้นำเสนอผลงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ในการพัฒนาตน พัฒนางาน อันจะนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

กิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วย พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพและการมอบรางวัล Team Good Practice Award, Innovative Teaching Award, Public Policy Advocacy Award โดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเป็นกิจกรรม Poster Round Session ในรูปแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Mahidol University Digital KM Masterclass การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Mahidol Culture” โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล การนำเสนอผลงาน Team Good Practice Award/ Innovative Teaching Award/ Public Policy Advocacy Award/ Storytelling/ Oral presentation และการบรรยายหัวข้อ “Organizational Culture: หัวใจความสำเร็จขององค์กร” โดยคุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer: SCG Cement Building Materials Co., Ltd. ปิดท้ายด้วยการประกาศผลการพิจารณาผลงาน และมอบรางวัล โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ บุคลากรของคณะฯ ได้ส่งผลงานประเภท Poster Presentation จำนวน 12 ผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. ประเภทการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) และนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพ Innovation in Quality Development (InQD)

กลุ่มผลงาน: การบริหารงานทั่วไป

1) การพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์องค์กร  โดย คุณณัฐณิชาช์ ปลาบู่ทอง งานสื่อสารองค์กร

2) การวิเคราะห์และทบทวนช่องทางการสื่อสารและการรับฟังเสียงลูกค้า กรณีศึกษา กลุ่มลูกค้าในอนาคต (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดย คุณณัฐณิชาช์ ปลาบู่ทอง งานสื่อสารองค์กร

3) ส่งอีเมลเยอะๆ ใช้ Tools ไหนดี โดย คุณวรมน เจริญสุข งานสารสนเทศและระบบ

กลุ่มผลงาน: การบริการวิชาการ

4) “รักษาลูกค้าเก่า เข้าถึงลูกค้าใหม่” การพัฒนา Customer Relationship Management ของลูกค้างานบริการวิชาการ โดย คุณบังอร กรวิรัตน์ งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

กลุ่มผลงาน: Eco University

5) PLEASE CHECK TO SAVE โดย คุณยุทธนา จีนสมุทร งานวิศวกรรมและกายภาพ

  1. ประเภทการพัฒนาคุณภาพเริ่มต้น Initial Quality Development (IQD) และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality Improvement (CQI)

กลุ่มผลงาน: การบริหารการศึกษา

6) การปรับปรุงแบบสำรวจด้านความผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย คุณอิทธิพล มัคคัปผลานนท์ งานการศึกษา

7) Teaching Calendar สำคัญไฉน โดย คุณปราชญ์ ชัยศิริ งานสารสนเทศและระบบ

กลุ่มผลงาน: การพัฒนานักศึกษา

8) Recheck Process re-design การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯผ่านระบบOnline โดย คุณนพวรรณ ระลึกมูล งานการศึกษา

กลุ่มผลงาน: การบริหารงานทั่วไป

9) เทคนิคการนำเสนอข้อมูลประเภท Timeline ให้อ่านง่าย ด้วยสื่อ Infographic โดย คุณดวงหทัย
แพงจิกรี งานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา และคุณกิตติยา พลอยวัฒนาวงศ์ งานโยบายและพัฒนาคุณภาพ

10) การทบทวนกระบวนการเยี่ยมสำรวจระดับฝ่ายงาน โดย คุณธนพร สังข์ประเสริฐ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

11) กระบวนการไหนช่วยให้ผ่าน (COVID-19) โดย คุณสมศักดิ์ ธนาศรี งานวิศวกรรมและกายภาพ

กลุ่มผลงาน: การบริการวิชาการ

12) จัดการอบรมในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (Manage Trainee DB in COVID-19) โดย คุณสารัชย์ เจี่ยภักดี งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี