เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

บุคลากรคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การใช้งาน Social Media เบื้องต้นในชีวิตประจำวัน” ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2566 คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การใช้งาน Social Media เบื้องต้นในชีวิตประจำวัน” ให้แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

การบรรยายหัวข้อ “การใช้งาน Social Media เบื้องต้นในชีวิตประจำวัน” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 (ปนป. 12) สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “โครงการส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำหรับการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง” ภายใต้แนวคิดหลัก “การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้โอกาสในการช่วยส่งเสริมอาชีพ และเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มคนพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังและผู้ที่เคยต้องโทษ