เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “การนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “การนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565” โดยมีนักศึกษาร่วมนำเสนอโครงงานวิจัย จำนวนกว่า 60 ผลงาน ณ ห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 3 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

“การนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565” เป็นหนึ่งกิจกรรมในรายวิชา โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี (Senior Project) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ เพื่อสร้างสรรค์ รวมถึงต่อยอดโครงงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นไปในอนาคต