เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานด้าน Software Engineering ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 31st International Conference on Program Comprehension และ The 20th International Conference on Mining Software Repositories 2023

วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และกลุ่มวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ธุรกิจ (Software Engineering and Business Analytics Research Clusters (SEBA)) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำทีมนักศึกษาชั้นปี 4 และศิษย์เก่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้าน Software Engineering ณ Melbourne Convention and Exhibition Centre เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยนักศึกษาและศิษย์เก่าที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ประกอบด้วย

  • นางสาวฐชา เส็ตตีวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Mining the Characteristics of Jupyter Notebooks in Data Science Projects” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 20th International Conference on Mining Software Repositories 2023 (MSR 2023)
  • นายภัทรกฤต รัตตานุกูล และนายภูมิภัทร วัฒนกุลจรัส ศิษย์เก่า ICT รุ่น 16 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Microusity: A testing tool for Backends for Frontends (BFF) Microservice Systems” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 31st International Conference on Program Comprehension 2023 (ICPC 2023) โดยผลงานวิจัยชิ้นนี้ ยังเป็นโครงงานจบการศึกษา (Senior Project) ของศิษย์เก่าทั้ง 2 ท่านอีกด้วย

คณะ ICT ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาและศิษย์เก่าทั้ง 3 ท่าน มา ณ โอกาสนี้ นับเป็น ความภาคภูมิใจของคณะฯ เป็นอย่างยิ่ง