เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “FPGA Accelerator for Embedded Systems & Enterprise Computing”

วันที่ 22 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “FPGA Accelerator for Embedded Systems & Enterprise Computing” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา และคุณธนพร แสงไพฑูรย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี FPGA Accelerator รวมทั้งสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชันด้าน AI ได้แก่ KRIA board: Edge AI & Autonomous Cars และ Alveo Card: Server & Video Analytics ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ณ ห้อง A3 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings

เทคโนโลยี FPGA Accelerator เป็นเทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามามีบทบาทงานในด้าน AI และ High Performance Computing ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ Edge และในส่วนของ Server หรือ Cloud ใน Data Center ซึ่งการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี FPGA Accelerator เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีกับต่างประเทศต่อไป