เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ICT International Direct Admissions (ปีการศึกษา 2567)

สมัครออนไลน์: https://academic.ict.mahidol.ac.th/admission/apply/

กำหนดการรับสมัคร รอบ International Direct Admissions 2024
รายละเอียด รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4
ช่วงเวลารับสมัคร  1 กันยายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พ.ย. 2566
(สำหรับผู้สมัครที่ส่งใบสมัครครบถ้วนภายในวันที่
31 ต.ค. 2566)
ก.พ. 2567
(สำหรับผู้สมัครที่ส่งใบสมัครครบถ้วนภายในวันที่
31 ม.ค. 2567)
เม.ย. 2567
(สำหรับผู้สมัครที่ส่งใบสมัครครบถ้วนภายในวันที่
31 มี.ค. 2567)
มิ.ย. 2567
(สำหรับผู้สมัครที่ส่งใบสมัครครบถ้วนภายในวันที่ 31 พ.ค. 2567)
สอบสัมภาษณ์ 4 พ.ย. 2566 ก.พ. 2567 เม.ย. 2567 มิ.ย. 2567
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 พ.ย. 2566 ก.พ. 2567 เม.ย. 2567 มิ.ย. 2567

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามระบบโรงเรียนไทย หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ จากต่างประเทศ ทุกแผนการศึกษา ดังนี้
  • มัธยมศึกษาปีที่ 6
  • Grade 12 / Year 13
  • GED (145 คะแนนในแต่ละวิชา) 
 1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า (เช่น ระดับ C+)
 2. มีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา ดังนี้
  • TOEFL Paper Based Test 500 คะแนนขึ้นไป (คะแนนแต่ละ Part 49 คะแนนขึ้นไป) หรือ
  • TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป (คะแนนแต่ละ Part 49 คะแนนขึ้นไป) หรือ
  • TOEFL Internet Based Test 60 คะแนนขึ้นไป (คะแนนแต่ละ Part 15 คะแนนขึ้นไป) หรือ
  • IELTS 5.0 คะแนนขึ้นไป (คะแนนแต่ละ Part 5.0 คะแนนขึ้นไป) หรือ
  • TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • SAT (Evidence-Based Reading and Writing) 400 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • The Duolingo English Test 80 คะแนนขึ้นไป (คะแนนแต่ละ Part 75 คะแนนขึ้นไป) หรือ
  • AP (Advanced Placement) English Language and Composition 4 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • IB (International Baccalaureate) HL English A หรือ B 4 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • IB (International Baccalaureate) SL English A  หรือ B 5 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • GCE A-Level English Language เกรด B ขึ้นไป

ยกเว้น กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ ไม่ต้องมีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังกล่าว

 1. มีผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา ดังนี้
  • SAT (Math) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • ACT (Math) 25 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • Gaokao (Math) 70 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • AP (Advanced Placement) Calculus AB หรือ Calculus BC 4 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • IB Diploma (International Baccalaureate) HL Math หรือ Computer Science 4 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • IB Diploma (International Baccalaureate) SL Math หรือ Computer Science 5 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • GCE A-Level Math เกรด B ขึ้นไป

การชำระค่าสมัครสอบ 600 บาท (ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (.pdf)
 2. เอกสารแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript) (.pdf)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ) (.pdf)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (.jpg หรือ .jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 KB)
 5. ประวัติส่วนตัว (Resume) (ถ้ามี) (.pdf)
 6. เรียงความเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะ ICT (statement of purpose) ของผู้สมัคร จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (.pdf)
 7. ผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (.pdf)
 8. ผลสอบวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (.pdf)
 9. เอกสารแสดงรางวัล เกียรติยศ ต่าง ๆ (ถ้ามี) (.pdf)

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และ Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ ***

การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์: +66(0)2-441-0909
 • อีเมล: ictadmission@mahidol.ac.th
 • เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/ict.mahidol.university/
 • บัญชีทางการของไลน์: @ictmahidol
 • WeChat ID: saruta_chi

e-brochure

ขั้นตอนการสมัคร